Hovedseksjon

FAU og klassekontakter

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU):

FAU består av klassekontaktene. Vervene leder, nestleder, sekretær og driftsstyrets representanter velges på høstens første møte. Det er normalt månedlige møter. Møtene avholdes på skolens personalrom.

FAU’s viktigste oppgave er å bidra til en aktiv, inkluderende skole i nærmiljøet.

FAU behandler saker som meldes inn via klassekontaktene i tillegg til at de viderebringer saker fra foreldrene til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse og vice versa.

Klassekontakter:

Klassekontakter velges ved skoleårets første foreldremøte etter oppstart om høsten, normalt 1 klassekontakt i hver klasse og 1 vara.

Klassekontaktens ansvar:

Klassekontakten er klassens kontaktledd i forhold til skolens ledelse og administrasjon, og kan på vegne av klassen/foreldrene ta opp saker som angår hele klassen.

Saker vedtatt fra foreldremøter bringes videre, evt. etter en avklaring med skolens kontor om hvor de formelt tilhører.

Klassekontakter som opplever at foreldre forteller dem om uønskede hendelser på skolen eller skolevei skal oppfordre foreldrene til å ta det opp med skolen. Dersom de opplever at de har forsøkt å ta det opp med lærer eller rektor men ikke blir hørt, kan vi som klassekontakt tilby oss å avtale et møte med skolen og i siste instans å bli med dem som støtte på et møte med skolen.

Klassekontakten skal samordne klassens aktiviteter med kontaktlærer. Dette kan for eksempel være foreldremøter, terminavslutning, skoleball (u. trinnet), 17- mai - arrangement (6. trinn) og andre aktiviteter som krever innsats fra foreldrene.

Klassekontakten skal informere foreldrene om vedtak/aktivitet fra FAU.

I tillegg bør det informeres om viktigheten av sosiale arrangementer.

Klassekontaktene har ansvar for klasse-kassen på trinnet, dersom det finnes.

Vervet med å være klassekontakt bør gå på omgang, slik at ansvaret og arbeidet fordeles på flere/alle foreldre i løpet av skoletiden. Det er ikke noe i veien for at oppgaver fordeles på andre i foreldregruppen, for eksempel slik at sosiale arrangement fordeles på grupper ved årets oppstart, med felles ansvar for gruppen.