Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan 2020

Skolens visjon: "Sammen åpner vi dører mot verden og fremtiden".

Bjøråsen er en 8.–10. skole som ligger flott til øverst på Romsås i bydel Grorud. Skolen har tilrettelagte uteområder rundt skolen og kort vei til Lillomarka hvor deler av undervisningen finner sted. Skolen har ca. 162 elever (august 2020) fordelt på 8. til 10. trinn. Personalet teller omtrent 40 ansatte.

Vi på Bjøråsen skole er mest opptatt av at skolen skal være et sted der det utdannes demokratiske mennesker som både vil og kan ta ansvar for seg selv og andre. Vi vet at samarbeid fremmer læring. Derfor står samarbeid høyt i kurs på alle skolens arenaer. Vårt mandat er å utvikle nysgjerrige og kreative elever som bygger kompetanse for fremtiden. Våre elever skal være i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning-, arbeid- og samfunnsliv. Vi tar med oss alle innspill, initiativ og tilbakemeldinger for å være i kontinuerlig utvikling. Det handler om satsing på fremtiden, og det handler om å se muligheter for nye utfordringer, erfaringer, personlig utvikling og karriereutvikling.

 

Punktene under beskriver områdene det er sentalt for skolen å arbeide systematisk og målrettet med for å nå de nasjonale, kommunale og lokale målene i perioden 2020-2023.

 

Grunnleggende ferdigheter

Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet.

Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Utvikling av de grunnleggende ferdighetene har betydning gjennom hele opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte faglige tekster. I undervisningen må de grunnleggende ferdighetene ses både i sammenheng med hverandre og på tvers av fag. De grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag, men fagene spiller ulike roller i utviklingen av de forskjellige ferdighetene. Enkelte fag vil ha et større ansvar enn andre. Utvikling av faglig kompetanse skal derfor skje i samspill med utviklingen av grunnleggende ferdigheter i faget slik det er beskrevet i læreplanene for fagene. Lærere i alle fag skal støtte elevene i arbeidet med grunnleggende ferdigheter.

 

Læringsmiljø

Vi arbeider systematisk for å sikre at alle elever har et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. Skolen har også laget en felles standard for struktur og orden i læringsrom og fellesarealer. Vi hilser på elevene hver morgen, vi legger opp til aktive midttimeaktiviteter og vi arrangerer ulike aktiviteter etter skoletid. Det vil også bli et frokosttilbud ved skolen dette skoleåret. Vi er stolte av elevene, foresatte og de ansatte ved Bjøråsen skole skole. Skolen vurderer det som sentralt for å nå nasjonale, kommunale og lokale mål at vi arbeider spesifikt og systematisk for å sikre at elevene har en ønsket utvikling knyttet til både sosiale ferdigheter, forståelse av egen rolle i sosialt samspill og forstålse av at de er en del av noe større enn seg selv. Vi ønsker at elevene skal læres til å ta gode valg og til å bli aktive demokratiske medborgere som mestrer livene sine videre.

 

En lang reise

«Dersom du ønsker å gå fort, gå alene. Dersom du ønsker å gå langt, gå sammen med andre». Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) er ikke selve reisen, men kanskje heller kartet som Bjøråsen skole må bruke på den reisen vi nå begir oss ut på. Vi på Bjøråsen skole er opptatt av at ingen skal reise alene, for det blir lagt vekt på at det faglige fellesskapet skal være en viktig del av skolens utviklingsplan. Implementering av nytt læreplanverk 2020 vil være en sentral del av skolens arbeid i profesjonsfellesskapet, og skolens praksis skal vurderes opp mot idealer.

Noe av det viktigste for å skape et godt læringsmiljø og gode faglige resultater er et sterkt profesjonsfellesskap på skolen. Et sterkt profesjonsfelleskap er preget av felles verdier, aktiv deltakelse, delingskultur, endringsvilje og kontinuerlig praksisutvikling. Vi på Bjøråsen skole er opptatt av å etablere et velfungerende profesjonsfelleskap hvor vi deler, tenker sammen, skaper felles forståelse og felles språk, utarbeider felles retningslinjer for hvordan effektiv undervisning ser ut og planlegger og evaluerer egen praksis.

 

Elevmedvirkning

Det vi på Bjøråsen skole er aller mest opptatt av, er å være et sted der det utdannes demokratiske mennesker, folk som både vil og kan ta ansvar for seg selv og andre. Det idealet deler vi nok med de fleste skoler - et av de viktigste mandatene innen skole og utdanning er å sørge for at skolen fremmer demokrati.

Vi mener at medbestemmelse og ansvarlighet ikke er noe man bare kan vedta. Medbestemmelse, ansvarlighet og demokratisk sinnelag må læres, og som alt annet vi lærer, trenger vi å øve for å bli gode. Vi på Bjøråsen skole mener at vi ikke kan nøye oss med å lære om demokrati, vi må praktisere demokrati, øve på demokrati og hele tiden jobbe for at demokratisk tenkning gjennomsyrer skolen vår. Elevene på Bjøråsen skole med elevrådet er “Bjøråsens hjerte". Dette handler om å ta elevene med i planlegging, evaluering og gjennomføring av læringsarbeidet og skolens utvikling.