Hovedseksjon

Orden og Regler

Du skal bidra til at alle elever på Bjøråsen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

Vårt ordensreglement er basert på Oslo kommunes felles ordensregler.
Se Osloskolens felles ordensregler (oslo.kommune.no)

Regler for orden

Du skal

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever og ansatte med respekt uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn,  funksjonsevne, seksuell orientering med mer.
 • bidra til et godt læringsmiljø, ved å bidra aktivt faglig
 • bidra til at det er arbeidsro i klasserommet
 • rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

Du skal ikke;

·         mobbe eller på andre måter krenke andre

·         utøve eller true med fysisk vold 

·         fuske eller forsøke å fuske 

·         ha med, bruke eller være påvirket av rusmidler 

·         ha med og/eller benytte farlige gjenstander 

·         lekesloss

·         ha med eller innta godteri, brus og chips. 

Les mer om mobbing i Osloskolen

Inndragning av gjenstander:

 • Ulovlige gjenstander inndras og overlates til politiet.
 • Rusmidler inndras og overlates foresatte.
 • Mobiltelefoner som brukes i strid med det lokale ordensreglementet, kan inndras midlertidig.
 • Gjenstander som anses som forstyrrende eller farlige, kan inndras midlertidig.

Hva skjer hvis reglene brytes?

 • Muntlig advarsel
 • Anmerkning
 • Informasjon til foreldre
 • Skriftlig advarsel
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 •   Bortvisning 
  • Elever i barneskolen kan bortvises fra opplæringsøkt (er) eller for resten av dagen
  • Elever i ungdomsskolen kan bortvises i inntil tre dager
  • Elever i videregående skole kan bortvises i inntil fem dager
  • Elever i videregående skole kan bortvises for resten av skoleåret
   • Midlertidig eller permanent skolebytte
   •   Anmeldelse av straffbare forhold
   • All voldsutøvelse på Bjøråsen skole blir drøftet med politiet snarest og vurdert anmeldt.
   • Erstatningsansvar

I ordensreglementet finner du en detaljert gjennomgang av reglene og det som kan bli konsekvensene dersom reglene brytes (PDF).