Hovedseksjon

Søknad om tilrettelegging av eksamen

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Utgangspunktet er at all tilrettelegging skal være basert på elevens behov. Eleven/foreldrene må søke rektor om særskilt tilrettelegging, som på bakgrunn av en konkret vurdering avgjør om eleven har et slikt behov og hvilke ordninger som skal benyttes. For eksempel vil funksjonshemmede og allergikere kunne ha ulike behov for tilrettelegging. Rektor kan kreve en uttalelse fra en sakkyndig instans.Søknad om tilrettelegging på grunn av sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 16. mai til og med 24. mai, og for muntlig eksamen, 14. juni og 18. juni. Elever som har fått innvilget tilrettelegging av eksamen får brev med vedtak om hvordan det skal tilrettelegges for eleven. 

Søknaden må sendes innen 26.04.

Skjemaet sendes enten per mail til:

postmottak@ude.oslo.kommune.no (emnefeltet merkes med Bjøråsen skole)

eller per post til:

Utdanningsetaten, Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo

 

Tilrettelegging av eksamen 2020