PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT eller PP-tjenesten) er kommunen og fylkeskommunens sakkyndige organ.

Skolens logoped er Anne Duhme

Hva bistår PP-tjenesten med hos oss?

PP-tjenesten gir systemrettet støtte, med råd og veiledning til skolen om pedagogisk ledelse av gruppe- og læringsmiljø, og bistår med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

De bistår med å sikre at elever får en god utredning av mulige lærevansker eller andre forutsetninger som tilsier at skolen må legge til rette for undervisningen med bakgrunn i en større forståelse for enkeltelelever. De lager også en sakkyndig vurdering som skolen plikter å følge.

De samarbeider med skolen i forhold til når det er aktuelt å innhente andre instanser som kan være aktuelle samarbeidspartnere i møte med enkeltelever. Generelt sikrer de at skolen følger opp elever på en best mulig måte innenfor de rammene skolen har.

Mer info om PP-tjenesten kan leses her.