PPT

Hva er Pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.
Hvordan er vi organisert? Oslo er delt inn i 6 skolegrupper. Alle skolegruppene er tilknyttet Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hver skolegruppe ledes av en områdedirektør som inngår i ledelsesgruppen i Utdanningsetaten.


Hvem jobber i PP-tjenesten?

Fagpersonene i tjenesten har bakgrunn som psykologer, pedagoger, spesialpedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger.Hvem kan søke hjelp? Pedagogisk-psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. Dette innebærer at vi er en tjeneste som skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Disse vanskene kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT gir også råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til evt. mistrivsel og tilpasset opplæring. Skoler og voksenopplæringssentra kan også søke bistand i forhold til systemrettet arbeid. Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste trenger ikke å foregå gjennom barnehage, skole eller voksenopplæringssenter.
Alle ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste har taushetsplikt.

 

Hvordan arbeider PP-tjenesten?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæringssentra for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov. Dette innebærer at tjenestens arbeidsmåter ofte kan inndeles i tre hoveddeler: Foresatte kan på eget initiativ henvise til PP-tjenesten.

 • Elever/lærlinger kan ved fylte 15 år på eget initiativ henvise seg selv til tjenesten uten samtykke fra foresatte.
 • Helsestasjoner, sykehus, habiliteringstjenesten og barne og ungdomspsykiatriske klinikker og lignende kan også henvise direkte til PPT, etter samtykke fra foresatte.

Alle henvisninger til Pedagogisk psykologisk tjeneste skjer ved bruk av henvisningsskjema.

 • Utredning
  • Gjennom samtale/intervju, observasjon og evt. testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Denne kartleggingen foregår i barnehagen, skolen, voksenopplæringssenter eller i lokalene til Pedagogiske psykologisk tjeneste.

 

 • Sakkyndig vurdering
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste foretar ofte en sakkyndig vurdering som basert på utredninger anbefaler tilrettelegging av undervisnings-/ opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

 

 • Oppfølging
  • PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra. Vi gir også støttesamtaler til den enkelte elev og vurderer eventuell viderehenvisning.

Hvis du har spørsmål så ta kontakt med ditt lokale.

Lovhjemmel Virksomheten til Pedagogisk psykologisk tjeneste er hjemlet i opplæringsloven.