Nasjonale prøver

Nasjonale prøver

Hvorfor nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøven i engelsk fokuserer på leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

 

Hvem skal gjennomføre prøver?

Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Elever på 5. trinn og 8. trinn skal gjennomføre prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre prøver i lesing og regning.

Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene skal ikke automatisk få fritak. De kan kun få fritak dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foresatte likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

 

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Prøvene er elektroniske prøver. Prøvene består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. Elevene svarer på åpne oppgaver og flervalgsoppgaver. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller tall, mens flervalgsoppgaver betyr at elevene skal velge ett av flere svaralternativer. Prøvene er satt sammen av lette, middels og vanskelige oppgaver for å gi informasjon om elevens ferdigheter på alle nivåer. På www.udir.no  er det eksempler på oppgaver som brukes i nasjonale prøver.

 

Bruk av resultatene

Eleven og foreldre skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene i utviklingssamtalen. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om eleven, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering.

Det er bare lærerne og skolen som har tilgang til resultatene på elevnivå. Skolen og lærerne har taushetsplikt om prøveresultatene til den enkelte eleven.

 

Når gjennomføres prøvene høsten 2018?

 

 

8. trinn:         Engelsk – 10. september

                        Regning – 12. september

                        Lesing – 14. september

9. trinn:         Lesing – 19. september

                        Regning – 21. september

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med skolen eller les mer om nasjonale prøver på www.udir.no/nasjonaleprover